J van de Vrande Bedrijfskleding

Algemene voorwaarden J. van de Vrande Bedrijfskleding

Artikel 1. Algemene bepalingen

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit volgende handelingen tussen J. van de Vrande Bedrijfskleding en u, de klant. Uw voorwaarden gelden uitdrukkelijk niet.
 • Met het accepteren van aanbiedingen of het plaatsen van bestellingen op de internetsite van J. van de Vrande Bedrijfskleding, wordt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaard.
 • Wanneer een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan blijven de overige bepalingen wel geldig. U moet instemmen met nieuwe bepalingen. Deze zullen zoveel mogelijk met de oude nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen.
 • Bepalingen uit de overeenkomst gaan voor als deze strijdig zijn met de bepalingen uit deze algemene voorwaarden.
 • van de Vrande Bedrijfskleding kan altijd, zonder dit vooraf mede te delen, de algemene voorwaarden wijzigen.

Artikel 2. Wanneer is er een overeenkomst?

 • Alle aanbiedingen van J. van de Vrande Bedrijfskleding zijn vrijblijvend en gelden 30 dagen, tenzij in de overeenkomst iets anders staat. De aanbieding is gebaseerd op de door u verstrekte informatie. Als blijkt dat deze informatie onjuist is, mag J. van de Vrande Bedrijfskleding de aanbieding aanpassen en komen de kosten voor uw rekening.
 • Wanneer u akkoord gaat met een aanbieding, ontvangt u van J. van de Vrande Bedrijfskleding een schriftelijke opdrachtbevestiging. Deze moet binnen 7 dagen na ontvangst worden ondertekend en worden teruggestuurd aan J. van de Vrande Bedrijfskleding. De overeenkomst komt tot stand na de schriftelijke bevestiging of doordat feitelijk wordt begonnen met de werkzaamheden door J. van de Vrande Bedrijfskleding.
 • Afwijkingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden of de overeenkomst gelden alleen wanneer dit schriftelijk tussen u en J. van de Vrande Bedrijfskleding is afgesproken. Als een wijziging leidt tot hogere kosten, mag J. van de Vrande Bedrijfskleding dit doorberekenen aan u.
 • U kunt geen rechten ontlenen aan eerdere door J. van de Vrande Bedrijfskleding gedane aanbiedingen of reclamemateriaal.

Artikel 3. Hoe gaat de levering in zijn werk?

 • van de Vrande Bedrijfskleding zal iedere prestatie leveren zoals schriftelijk is overeengekomen en J. van de Vrande Bedrijfskleding mag hiervoor gebruik maken van derden.
 • De afgesproken levertijd is geen fatale termijn. Wanneer u nog niet alle (betalings-)verplichtingen met betrekking tot de overeenkomst heeft voldaan, is J. van de Vrande Bedrijfskleding gerechtigd de leveringsverplichting uit te stellen totdat u aan alle (betalings-)verplichtingen heeft voldaan.
 • Verhuurde of ter beschikking gestelde zaken zullen altijd eigendom van J. van de Vrande Bedrijfskleding blijven. Zaken die in eigendom worden overgedragen aan u, blijven eigendom van J. van de Vrande Bedrijfskleding tot op het moment dat u alle verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.
 • De producten worden door J. van de Vrande Bedrijfskleding bij u afgeleverd op het door u doorgegeven adres. U moet ervoor zorgen, dat de opslagplaatsen waar J. van de Vrande de producten moet afleveren, onbelemmerd en zonder risico’s bereikbaar zijn.
 • U moet de producten afnemen op het moment dat ze bij u worden bezorgd. Als u de afname weigert of onvoldoende informatie verstrekt die noodzakelijk is voor de levering, dan zullen de producten voor uw risico worden opgeslagen door van de Vrande Bedrijfskleding. U bent de aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de opslagkosten, verschuldigd.
 • De levering van de producten vindt plaats binnen 39 dagen na de datum van plaatsen opdracht. van de Vrande Bedrijfskleding mag een deelbare order in twee of meer gedeelten afleveren.
 • De kosten van levering, waaronder verpakking, transport en transportverzekering zijn voor uw rekening. Deze kosten zijn niet meegenomen in de prijslijsten die u van van de Vrande Bedrijfskleding heeft ontvangen.

Artikel 4. Wat kunt u van J. van de Vrande Bedrijfskleding verwachten?

  • van de Vrande Bedrijfskleding zal haar werkzaamheden naar haar beste kennis, ervaring en wetenschap, zorgvuldig uitvoeren. J. van de Vrande Bedrijfskleding zal uw belangen naar beste kunnen behartigen.
  • van de Vrande Bedrijfskleding zal u op de hoogte houden van de uitvoering van de werkzaamheden wanneer u hierom vraagt.
  • Als er een tijdschema is opgenomen in de overeenkomst dan zal J. van de Vrande Bedrijfskleding ervoor zorgen dat dit tijdschema zoveel mogelijk wordt nageleefd. Het gaat echter niet om fatale termijnen. Bij overschrijding van het tijdschema moet u J. van de Vrande Bedrijfskleding schriftelijk een redelijke termijn van ten minste 14 dagen geven om alsnog na te komen.
  • Wanneer u tijdig meldt dat de verhuurde of geleverde zaken niet aan de overeenkomst voldoen, zal J. van de Vrande Bedrijfskleding op zo kort mogelijke termijn de nodige reparaties uitvoeren. Wanneer de zaken niet aan de overeenkomst voldoen maar dit een gevolg is doordat u in strijd met de overeenkomst heeft gehandeld, dan worden de kosten van deze reparatie bij u in rekening gebracht.
  • van de Vrande Bedrijfskleding zal al uw gegevens vertrouwelijk behandelen, voor zover J. van de Vrande Bedrijfskleding behoort te weten dat het om vertrouwelijke gegevens gaat.

Artikel 5. Wat zijn uw verplichtingen?

  • U moet alle gegevens, die J. van de Vrande Bedrijfskleding nodig heeft om haar werkzaamheden goed uit te kunnen voeren, op tijd en volledig aan J. van de Vrande Bedrijfskleding overhandigen. U bent ervoor verantwoordelijk dat deze gegevens juist zijn.
  • U bent verplicht om geleverde zaken direct na ontvangst te keuren en te controleren. Eventuele bezwaren, gebreken of defecten moeten onmiddellijk schriftelijk aan J. van de Vrande Bedrijfskleding worden gemeld. In geval van een consumentenkoop op afstand, moet u dit binnen de bedenktijd zoals genoemd in artikel 7.1 doen. Zonder deze melding worden de betreffende zaken geacht te zijn geleverd zonder beschadiging, defecten of gebreken en wordt ervan uitgegaan dat J. van de Vrande Bedrijfskleding conform de overeenkomst heeft geleverd.
  • Klachten met betrekking tot niet direct zichtbare gebreken en/of defecten dienen direct na constatering schriftelijk te worden gemeld aan J. van de Vrande Bedrijfskleding zodat J. van de Vrande Bedrijfskleding in staat is ter plaatse de juistheid van deze klacht te onderzoeken en zo nodig reparaties te verrichten.
  • Wanneer er vertraging ontstaat bij het uitvoeren van de overeenkomst, en deze vertraging aan u is toe te rekenen , zullen alle kosten en schades die hieruit voortvloeien voor uw rekening en risico komen. Ook zullen de verzendkosten bij een klacht over het product voor uw rekening komen.

Artikel 6. Hoe betaalt u voor de producten van J. van de Vrande Bedrijfskleding?

 • Indien bestellingen in de showroom worden geplaatst dient u direct contant te betalen of verstuurt J. van de Vrande Bedrijfskleding u rechtstreeks een factuur. Deze factuur moet u binnen 14 dagen na de factuurdatum voldoen. Indien sprake is van koop op afstand dient u vooraf te betalen door middel van iDeal en ontvangt u na betaling van J. van de Vrande Bedrijfskleding een factuur.
 • Voor professionele partijen geldt dat wanneer u niet betaalt binnen de afgesproken termijn, u direct in verzuim verkeert en na de vervaldag van de factuur, rente verschuldigd bent. Deze rente zal gelijk zijn aan de wettelijke handelsrente. Ook moet u dan alle (buiten)gerechtelijke incassokosten van J. van de Vrande Bedrijfskleding betalen. Deze kosten bedragen in ieder geval 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,00.
 • Voor consumenten geldt dat wanneer u niet binnen de afgesproken termijn betaalt u in verzuim verkeert nadat u door J. van de Vrande Bedrijfskleding bent gewezen op de te late betaling en u nogmaals een termijn van 14 dagen heeft gekregen om te betalen. Heeft u dan nog niet betaald, dan bent u wettelijke rente verschuldigd en mag van de Vrande Bedrijfskleding de gemaakte (buiten)gerechtelijke incassokosten in rekening brengen. Deze kosten zullen worden berekend op basis van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Als J. van de Vrande Bedrijfskleding meer kosten moet maken, dan mag zij de daadwerkelijk gemaakte kosten bij u in rekening brengen.
 • van de Vrande Bedrijfskleding heeft het recht om in de contractperiode de prijs te verhogen in verband met prijsontwikkelingen. Hieronder wordt onder meer verstaan: wijzigingen in belastingen, heffingen, lonen, sociale lasten, valutakoersen, energieprijzen of andere omstandigheden die een verhoging van de kosten voor J. van de Vrande Bedrijfskleding met zich meebrengen.
 • van de Vrande Bedrijfskleding heeft het recht om zekerheid van u te vorderen voor het nakomen van uw (betalings-)verplichtingen. Ook is J. van de Vrande Bedrijfskleding bevoegd om de betalingsvoorwaarden te wijzigen wanneer zij van mening is dat uw financiële positie of uw betalingsgedrag hiertoe aanleiding geeft.

Artikel 7. Wanneer en hoe eindigt de overeenkomst?

 • Als consument heeft u de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden op grond van uw herroepingsrecht binnen 14 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen. Wanneer u dit wilt doen, dient u dit binnen de bedenktermijn schriftelijk te melden bij J. van de Vrande Bedrijfskleding of door het modelformulier voor herroeping in te vullen, dat te vinden is op de website van J. van de Vrande Bedrijfskleding.
 • U moet tijdens de bedenktijd zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking, u mag het product slechts hanteren en inspecteren zoals u dit in de winkel zou mogen doen. Mocht door uw manier van omgaan met het product en de verpakking, het product in waarde verminderen, dan moet u deze waardevermindering vergoeden aan J. van de Vrande Bedrijfskleding.
 • Wanneer u de overeenkomst ontbindt binnen de bedenktermijn van 14 dagen, dan dient u het product/de producten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag van herroeping te retourneren aan J. van de Vrande Bedrijfskleding. Dit moet gebeuren in de originele, niet beschadigde verpakking. Geopende of beschadigde verpakkingen worden niet teruggenomen. Het openen van de verpakking betekent dat u de producten wenst te behouden.
 • Indien u gebruik heeft gemaakt van uw herroepingsrecht en het product/de producten zijn retour ontvangen door J. van de Vrande Bedrijfskleding, dan zal J. van de Vrande Bedrijfskleding uw betalingen terugbetalen via hetzelfde betaalmiddel als dat u heeft gebruikt.
 • De volgende producten vallen niet onder de hierboven genoemde bedenktijd:
 • producten die door J. van de Vrande Bedrijfskleding tot stand zijn gebracht overeenkomstig uw specificaties;
 • producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 • producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 • producten waarvan verpakking duidelijk beschadigd is of niet meer in de originele verpakking aanwezig zijn.
  • Wanneer de overeenkomst door u wordt verbroken door een oorzaak die aan u is toe te rekenen of wanneer de overeenkomst door u wordt geannuleerd buiten uw herroepingsrecht om, bent u verplicht alle door J. van de Vrande Bedrijfskleding gemaakte kosten te vergoeden en alle hieruit voortvloeiende financiële gevolgen (bijvoorbeeld winstderving) voor J. van de Vrande Bedrijfskleding vanwege het niet uitvoeren van de overeenkomst te dragen.
  • van de Vrande Bedrijfskleding mag de uitvoering van de overeenkomst direct, zonder dit vooraf aan u te laten weten, opschorten of geheel of gedeeltelijk ontbinden, wanneer:
 • u uw verplichtingen uit de overeenkomst niet (tijdig) nakomt;
 • er sprake is van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, onder curatele stelling, schuldsanering of stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van uw bedrijf.
 1. van de Vrande Bedrijfskleding hoeft dan geen schadevergoeding te betalen aan u en heeft daarnaast het recht om zelf schadevergoeding en/of betaling te vorderen.
  • In alle bovengenoemde gevallen zijn alle vorderingen van J. van de Vrande Bedrijfskleding op u onmiddellijk opeisbaar, en bent u verplicht de geleverde zaken onmiddellijk terug te geven.

Artikel 8. Hoe gebruikt u de internetsite?

  • Alle prijzen en tarieven genoemd op de internetsite en mailingen van J. van de Vrande Bedrijfskleding zijn exclusief BTW en onder voorbehoud van prijswijzigingen, programmeer- en typefouten.
  • Productafbeeldingen hoeven niet altijd overeen te komen met het uiterlijk van de geleverde producten. In het bijzonder kunnen er na assortimentsvernieuwingen van de fabrikant wijzigingen optreden in het uiterlijk en de verpakking van de producten. U kunt geen klacht indienen over geconstateerde gebreken als het bovengenoemde wijzigingen in het product betreffen.

Artikel 9. Wanneer is er sprake van overmacht en welke gevolgen heeft dit?

 • Overmacht houdt in dat er sprake is van omstandigheden waardoor J. van de Vrande Bedrijfskleding niet, niet tijdig of niet naar behoren haar dienstverlening kan nakomen, zonder dat dat de schuld van J. van de Vrande Bedrijfskleding is. Overmacht is bijvoorbeeld: brand, diefstal, molest, oproer, werkstaking, bedrijfsbezetting, bedrijfsstoring, oorlog, noodweer, situaties van feitelijke onbereikbaarheid van het werk, wijziging in de regelgeving en tekortkoming in de nakoming door een leverancier van J. van de Vrande Bedrijfskleding.
 • Wanneer er sprake is van overmacht mag J. van de Vrande Bedrijfskleding de uitvoering van de overeenkomst opschorten of de overeenkomst (gedeeltelijk) ontbinden zonder dat zij hiervoor schadevergoeding aan u moet betalen.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

 • Alle door van de Vrande Bedrijfskleding geleverde zaken blijven eigendom van J. van de Vrande Bedrijfskleding totdat u het volledig verschuldigde bedrag betaald heeft.
 • U mag deze onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken niet verpanden of op een andere manier bezwaren.
 • Als een derde beslag legt op deze onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken of een recht hierop wil vestigen, dan moet u dit van de Vrande Bedrijfskleding zo snel mogelijk laten weten.
 • U bent verplicht om, indien mogelijk, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing, en waterschade alsmede tegen diefstal. Als van de Vrande Bedrijfskleding hierom vraagt, mag J. van de Vrande Bedrijfskleding de polis van de verzekering inzien.

Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten

 • U mag het werk van J. van de Vrande Bedrijfskleding niet openbaar maken of verveelvoudigen, tenzij J. van de Vrande Bedrijfskleding hiervoor toestemming aan u geeft.
 • Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op de internetsite en op lay-out en vormgeving van de internetsite zijn van J. van de Vrande Bedrijfskleding en/of haar licentiegevers. U mag geen inbreuk maken daarop, waaronder ook wordt verstaan het maken van kopieën van de internetsite anders dan technische kopieën benodigd voor het gebruik van de internetsite.

 Artikel 12. Druk- of andere proeven

 • U dient de ontvangen druk- of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze zo snel mogelijk gecorrigeerd of goedgekeurd aan J. van de Vrande Bedrijfskleding terug te zenden.
 • Indien u de proeven goedkeurt, dan geldt dit als erkenning dat J. van de Vrande Bedrijfskleding of diens leverancier de werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.
 • van de Vrande Bedrijfskleding of diens leverancier is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door u goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.

Artikel 13. Wie is waarvoor aansprakelijk?

 • van de Vrande Bedrijfskleding verleent haar diensten naar beste weten en kunnen. J. van de Vrande Bedrijfskleding kan echter niet de garantie geven dat een gewenst resultaat op een bepaald tijdstip ook behaald zal worden.
 • van de Vrande Bedrijfskleding is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van haar dienstverlening wanneer zij, nadat u J. van de Vrande Bedrijfskleding in gebreke heeft gesteld, niet (tijdig) heeft gehandeld zoals van en redelijk vakbekwaam adviseur mag worden verwacht. Dit geldt ook in het geval J. van de Vrande Bedrijfskleding derden inschakelt voor de uitvoering van de dienstverlening.
 • Als J. van de Vrande Bedrijfskleding aansprakelijk is, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat met betrekking tot deze schade wordt uitgekeerd door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van J. van de Vrande Bedrijfskleding. Wanneer het maximum verzekerde bedrag hoger is dan het bedrag van de opdracht, dan is J. van de Vrande Bedrijfskleding slechts aansprakelijk tot de hoogte van het bedrag van de opdracht, dat verband houdt met de geleverde diensten.
 • Schade zoals bedrijfs- en/of stagnatieschade, gevolgschade, omzet- en/of winstderving, productieverlies of waardevermindering van producten is van vergoeding uitgesloten.
 • Als u door een derde wordt aangesproken tot vergoeding van schade, dan kunt u deze claim niet doorleggen aan J. van de Vrande Bedrijfskleding.
 • De informatie op de internetsite wordt door J. van de Vrande Bedrijfskleding met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de internetsite aangeboden informatie. J. van de Vrande Bedrijfskleding aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de internetsite of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de internetsite verstrekte informatie en/of schade als gevolg van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de internetsite.
 • van de Vrande Bedrijfskleding draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, beschrijvingen en ander voorlichtingsmateriaal op de internetsite, die door derden zijn uitgegeven.

Artikel 14. Klachten en geschillen

 • Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Wij stellen het op prijs als u ons dat eerst laat weten zodat wij serieus werk kunnen maken van uw klacht. Om te zorgen dat wij de klacht goed kunnen behandelen, moet de klacht binnen twee maanden nadat u kennis heeft genomen van de klacht, aan J. van de Vrande Bedrijfskleding worden voorgelegd.
 • Mocht er toch een geschil ontstaan, dan moet u zich wenden tot de bevoegde rechter te Rechtbank Oost-Brabant. De mogelijkheid om een geschil bij de rechter te starten, vervalt na één jaar nadat de aanleiding voor het geschil is ontstaan.

Artikel 15. Vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens

 1. Partijen zijn verplicht om alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de andere partij ontvangen geheim te houden. Dit geldt tevens voor ingeschakelde derden.
 2. Informatie is vertrouwelijk als dit door één van de partijen als zodanig is aangeduid.
 3. van de Vrande Bedrijfskleding is als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens waarvan het gebruik door J. van de Vrande Bedrijfskleding noodzakelijk is voor het correct uitvoeren van de overeenkomst.
 4. Wanneer J. van de Vrande Bedrijfskleding persoonsgegevens verwerkt van de klant geschiedt dit met de uiterste behoorlijkheid en zorgvuldigheid en overeenkomstig de AVG.
 5. van de Vrande Bedrijfskleding gebruikt de persoonsgegevens slechts voor zover dit nodig is om de klant van dienst te kunnen zijn. De persoonsgegevens zullen niet langer bewaard worden dan wettelijk is toegestaan of noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst.
 6. van de Vrande Bedrijfskleding treft technische en organisatorische maatregelen om een passend beveiligingsniveau met betrekking tot persoonsgegevens te waarborgen, rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.

Artikel 16. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten en deze algemene voorwaarden en handelingen die daaruit voortkomen, is het Nederlandse recht van toepassing.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×